Privacy Statement
Studiodewinkel.nl neemt de privacy van haar klanten uiterst serieus. Hieronder een uitleg over het mogelijke gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer u een bestelling plaatst bij Studiodewinkel.nl, zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van uw bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. Studiodewinkel.nl zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling met Studiodewinkel.nl afsluit.

Op verzoek van de klant zal Studiodewinkel.nl de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan Studiodewinkel.nl doorgeven.

De internetsite van Studiodewinkel.nl bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Studiodewinkel.nl. Studiodewinkel.nl is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.
Studiodewinkel.nl hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact opnemen met   klantenservice@studiodewinkel.nl
  

Disclaimer
De website www.Studiodewinkel.nl wordt beheerd door Studiodewinkel.nl. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Studiodewinkel.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Studiodewinkel.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Studiodewinkel.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voorin dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit andere landen. Studiodewinkel.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Studiodewinkel.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Studiodewinkel.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.
Intellectuele eigendomsrechten
Studiodewinkel.nl, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logos). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studiodewinkel.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studiodewinkel.nl.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail stuurt aan Studiodewinkel.nl kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien u er voor kiest om e-mail berichten aan Studiodewinkel.nl te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins door een derde gemanipuleerd kunnen worden.
Alle e-mails die door Studiodewinkel.nl medewerkers worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een e-mail van Studiodewinkel.nl ontvangt en u bent niet de geadresseerde dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in de e-mail alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Studiodewinkel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Studiodewinkel.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie dia via de website of per e-mail aan Studiodewinkel.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Studiodewinkel.nl.
Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Studiodewinkel.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.